BIO LOGIC

MEDLEMSKAP

UTAN BIDNINGSTID


Nu öppnar vi medlemskap för Cryokammaren och Insculpten. Det kommer vara fantastiskt förmånligt att vara medlem och aldrig varit lättare att kunna optimera sin hälsa långsiktigt genom våra behandlingar!

CRYOKAMMAREN


Tre olika nivåer på medlemskap. Brons, Silver och Guld beroende på hur många gånger i månaden du vill gå. 

INSCULPT


Två olika nivåer på medlemskap. Silver och Guld beroende på hur många behandlingar du vill göra per månad. Du kan när som helst ändra nivå och det är ingen bindningstid alls! 

CRYOKAMMAREN

ETT MEDLEMSKAP

FÖR DIG SOM

ÄLSKAR/HATAR KYLA & CRYOTERAPI  

INGEN BINDNINGSTID PÅ VÅRA MEDLMESKAP

BRONS   399kr/mån


Gå max 4 ggr i månaden för endast 399kr/månad. Finns även som Duo kort så kan ni gå två för 599kr/mån. Regelbundenhet är nyckeln till bra långsiktig hälsa.

SILVER   699kr/mån


Gå upp till 8 ggr i månaden för endast 699kr/mån. Finns även som Duo kort så kan ni gå två för 999kr/mån. För dig som verkligen vill optimera biohacking. 

GULD  1399kr/mån


Gå upp till 20 ggr i månaden för endast 1399kr/mån. Finns även som Duo kort så ni kan gå två för 1999kr/mån. För dig som älskar Cryoterapi eller vill göra en ordentlig kur.

VARFÖR MEDLEMSKAP? 

Betydligt mycket billigare pris per behandling och utan någon som helst bindningstid. Du får chans till att kunna gå mer regelbundet och optimera din hälsa på lång sikt men du kan säga upp det medlemskap precis när du vill. Enkelt och smidigt med betalning som du slipper tänka på. Du kommer som medlem få förmånliga erbjudanden och bli uppdaterade av de nyaste med våra medlemsbrev.


Bli en del av Bio Logic Sweden för att må bättre inte bara idag utan även på lång sikt - Optimera din hälsa och ditt månde! 

INSCULPT 

FÖR DIG SOM ÄLSKAR INSCULPT

INGEN BINDNINGSTID PÅ VÅRA MEDLMESKAP

SILVER   999kr/mån


Gå upp till 3 ggr/månaden för endast 999kr/mån. Få in en regelbundenhet och kom till oss 3ggr varje månad.

GULD   1499kr/mån


Gå upp till 6 ggr/månaden för endast 1499kr/mån. För dig som kanske vill behandla olika områden varje månad!

ALLMÄNA VILLKOR - MEDLEMSKAP FÖR 

CRYOKAMMAREN

Medlemskap för cryokammare Brons, Silver eller Guld samt Duo Brons, Duo Silver och Duo Guld - Hos Bio Logic utan bindningstid. 


1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Bio Logic Sweden och mellan den person (”kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person.

Distansavtalslagen
Bio Logic följer distansavtalslagen vid köp via telefon eller via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Bio Logic Sweden om han/hon ångrat sitt köp.


2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan gå in i cryokammaren. Medlemmen uppmanas gå genom Bio Logics hemsida för att läsa vilka hälsotillstånd man inte ska ha för att gå in i cryokammaren. 


Medlemmen ansvarar att full skyddsutrustning som finns listad vid cryokamamren är på, när han eller hon går in i cryokammaren. Medlemmen tar eget ansvar om han eller hon avviker medvetet från att ha på rekommenderar skyddsutrustning.

3. Trivselregler
Identifikation skall kunna uppvisas för Bio Logic personal varje gång kunden besöker kliniken. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Bio Logics personal.


4. Bokningstider 

Bokningstiderna ligger på 15-20 minuter (20minuter då det är första gången för en kund och introduktion behövs). Medlemmen uppmanas att vara på plats när den bokade tiden börjar. OM medlemmen är sen måste denna höra av sig via telefon till receptionen så personalen på Bio Logic kan vara flexibla och anpassa insläpp i cryokammaren för att dags-schemat ej ska hamna efter. Personalen på Bio Logic har dock rättigheter att neka medlem att gå in i cryokammaren om denna ej är på plats efter 5 minuter efter att medlemmens bokad tid har börjat. 


5. Avtalstid och uppsägning

Bio logic har ingen bindningstid på sina medlemskap utan en medlem kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att mail till info@biolgocsweden.se från samma mail som medlemskapet är knutet till. Alternativ är att komma in till kliniken och avsluta sitt medlemskap vid receptionen. Medlemskapet säg då upp av avslutas, så ingen ytterligare avgift dras. Medlemmen kan dock fortsätta gå under den period som medlemmen har betalat för. 


MÅNADSMEDLEMSKAP

  • Brons cryokammare månadskort kostar 399kr/månad. Max 4st besök i cryokammare per månad oavsett månadens längd i dagar. Besöket gäller endas för 1 enskild person och övrig person under samma behandling kostar extra. Medlemmen får stå i cryokammaren upp till 5 min per behandling.
  • Brons duo cryokammare månadskort kostar 599kr/mån. Max 4st besök i cryokammare per månad oavsett månadens längd i dagar. Besöket gäller för medlemmen och att medlemmen kan ta med sig ytterligare en person in i kammaren utan extra kostnad. Besöket i cryokammaren är upp till 5 min per behandling. Denna extra personen i kammaren måste dock registrera sig hos Bio Logic. 


  • Silver cryokammare månadskort kostar 699kr/månad. Max 8st besök i cryokammare per månad oavsett månadens längd i dagar. Besöket gäller endas för 1 enskild person och övrig person under samma behandling kostar extra. Medlemmen får stå i cryokammaren upp till 5 min per behandling.
  • Silver duo cryokammare månadskort kostar 999kr/mån. Max 8st besök i cryokammare per månad oavsett månadens längd i dagar. Besöket gäller för medlemmen och att medlemmen kan ta med sig ytterligare en person in i kammaren utan extra kostnad. Besöket i cryokammaren är upp till 5 min per behandling. Denna extra personen i kammaren måste dock registrera sig hos Bio Logic.


  • Guld cryokammare månadskort kostar 1399kr/månad. Max 20st besök i cryokammare per månad oavsett månadens längd i dagar. Besöket gäller endas för 1 enskild person och övrig person under samma behandling kostar extra. Medlemmen får stå i cryokammaren upp till 5 min per behandling.
  • Guld duo cryokammare månadskort kostar 1999kr/mån. Max 20st besök i cryokammare per månad oavsett månadens längd i dagar. Besöket gäller för medlemmen och att medlemmen kan ta med sig ytterligare en person in i kammaren utan extra kostnad. Besöket i cryokammaren är upp till 5 min per behandling. Denna extra personen i kammaren måste dock registrera sig hos Bio Logic.


6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från medlemskapet tills betalning sker.


7. Prisändringar
Bio Logic äger rätt att justera priser men måste meddela kunden om prisändringen minst två månader innan och kunden har då rättigheter att säga upp medlemskapet. 


8. Betalning vid månadsvis betalning
Medlemmen kan vid öppningen av medlemskapet bestämma om denna vill ha månadsvis betalningen som startar vid det datumet som medlemskapet signeras. Debitering/betalning sker då direkt och sedan på det datumet varje månad. 

Alternativ att medlemskapet startar vid månadsskiftet och betalningen debiteras mellan 25:e och sista den månaden som förskottsbetalning på nästkommande månad. 

Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.


Om medel saknas på medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så har Bio Logic rättigheterna att skicka skulden vidare till inkasso. Bio Logic har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bio Logics konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.


9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Vid frysning oavsett orsak tar Bio Logic en kostnad på 99kr för administrativa kostander. 


Medlemmar som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar.

Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@biologicsweden.se.


10. Ändring av kundens personuppgifter och ändring av medlemskap
Kunden skall omgående underrätta Bio Logic om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Bio Logic ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.


Kunden kan ändra medlemskapet (gradera ner) till en kostnad på 99kr. Ändringen sker då vid närmaste månadsskifte eller när kunden vill. 


Kunden kan ändra medlemskapet (gradera upp) utan någon kostand. Ändringen sker då vid närmaste månadsskifte eller när kunden vill.


11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Bio Logic ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.


12. Praktiska ändringar
Bio Logic förbehåller sig rätten att ändra öppettider för kliniken och vid renovering av lokal eller vid service av maskiner/utrustning, samt stänga ner kliniken för den tid som behövs att återgälda felen.


13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Bio Logic behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.


14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Bio Logic för överföring till denne.


15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

ALLMÄNA VILLKOR - MEDLEMSKAP FÖR 

INSCULPT

Medlemskap för insculpt, Silver eller Guld - Hos Bio Logic Sweden utan bindningstid.


1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Bio Logic Sweden och mellan den person (”kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person.

Distansavtalslagen
Bio Logic följer distansavtalslagen vid köp via telefon eller via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Bio Logic Sweden om han/hon ångrat sitt köp.


2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan utföra en insculpt-behandling. Medlemmen uppmanas gå genom Bio Logics hemsida för att läsa vilka hälsotillstånd man inte ska ha för att utföra behandlingen. 


3. Trivselregler
Identifikation skall kunna uppvisas för Bio Logic personal varje gång kunden besöker kliniken. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Bio Logics personal.


Kunden/medlemmen får inte själv flytta, ta bort eller på något sätt hantera Insculpt-maskinen under eller efter behandlingen. 


Kunden/medlemmen har skyldighet att följa personalens anvisningar under vistelse i Bio Logics lokaler. 


4. Bokningstider 

Bokningstiderna ligger på 40 minuter och kunder ska vara på plats för att utföra behandlingen på bokad tid. Är kunden mer än 5 min sen har Bio Logic rätt att neka kunden behandlingen och notera behandlingen som utförd. Den effektiva behandingstiden då maskinen utför behandling är på 30min.  


5. Avtalstid och uppsägning

Bio logic har ingen bindningstid på sina medlemskap utan en medlem kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att mail till info@biolgocsweden.se från samma mail som medlemskapet är knutet till. Alternativ är att komma in till kliniken och avsluta sitt medlemskap vid receptionen. Medlemskapet säg då upp av avslutas, så ingen ytterligare avgift dras. Medlemmen kan dock fortsätta gå under den period som medlemmen har betalat för.MÅNADSMEDLEMSKAP

  • Silver insculpt månadskort kostar 999kr/månad. Max 3st besök för en insculptbuehandling på 30 min per månad oavsett månadens längd i dagar (bokningstiden ligger på 40 min).


  • Guld insculpt månadskort kostar 1499kr/månad. Max 6st besök för en insculptbuehandling på 30 min per månad oavsett månadens längd i dagar (bokningstiden ligger på 40 min).6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från medlemskapet tills betalning sker.


7. Prisändringar
Bio Logic äger rätt att justera priser men måste meddela kunden om prisändringen minst två månader innan och kunden har då rättigheter att säga upp medlemskapet.


8. Betalning vid månadsvis betalning
Medlemmen kan vid öppningen av medlemskapet bestämma om denna vill ha månadsvis betalningen som startar vid det datumet som medlemskapet signeras. Debitering/betalning sker då direkt och sedan på det datumet varje månad. 

Alternativ att medlemskapet startar vid månadsskiftet och betalningen debiteras mellan 25:e och sista den månaden som förskottsbetalning på nästkommande månad. 

Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.


Om medel saknas på medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så har Bio Logic rättigheterna att skicka skulden vidare till inkasso. Bio Logic har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bio Logics konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.


9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter


Vid frysning oavsett orsak tar Bio Logic en kostnad på 99kr för administrativa kostander.


Medlemmar som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar.

Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@biologicsweden.se.


10. Ändring av kundens personuppgifter och ändring av medlemskap
Kunden skall omgående underrätta Bio Logic om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Bio Logic ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.


Kunden kan ändra medlemskapet (gradera ner) till en kostnad på 99kr. Ändringen sker då vid närmaste månadsskifte eller när kunden vill. 


Kunden kan ändra medlemskapet (gradera upp) utan någon kostand. Ändringen sker då vid närmaste månadsskifte eller när kunden vill.


11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Bio Logic ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.


12. Praktiska ändringar
Bio Logic förbehåller sig rätten att ändra öppettider för kliniken och vid renovering av lokal eller vid service av maskiner/utrustning, samt stänga ner kliniken för den tid som behövs att återgälda felen. 


13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Bio Logic behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.


14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Bio Logic för överföring till denne.


15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.